Biến trong Python – Khai báo – Kiểu biến – Kiểu dữ liệu

0
2420
bien trong python

Các kiểu dữ liệu, biến trong Python cơ bản. Quy tắc đặt tên khai báo một biến Python bất kì. Cách ép kiểu biến. Biến toàn cục gobal, biến cục bộ local, biến nonlocal

Khai báo biến trong Python

Python là ngôn ngữ lập trình có cấu trúc và cú pháp cực kì đơn giản. Việc khai báo biến không phức tạp tuy nhiên phải tuân thủ cú pháp định danh và có một số quy tắc nhất định mà bạn phải tuân theo.

Quy tắc đặt tên biến trong Python:

 1. Tên biến phải bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới “_”
 2. Tên biến có thể bao gồm cả chữ và số tuy nhiên phải chú ý quy tắc 1.
 3. Biến Python phân biệt rõ ràng chữ thường và chữ hoa.
  Ví dụ: Phanmemcntt khác hoàn toàn so với phanmemcntt
 4. Không được đặt tên biến trùng với các tên hàm, tên biến khác (nếu là biến Gobal) và không trùng với các Keyword.
  (Xem thêm các key word trong Python tại đây)

Cách khai báo:
Cú pháp: TÊN = GIÁ TRỊ

Bạn chỉ cần nhớ, đặt tên là khai báo, khi nào dùng thì khai báo, không cần cấp giá trị
Ví dụ:

#khai bao bien a kieu int và có giá trị là 10
a = 10
#khai báo biến b kiểu char
b = "Phanmemcntt"
# Khai báo biến C kiểu Boolean
c = a>b
#Khai báo nhiều biến trên một dòng
d = e = f = 100
cac kieu bien trong python

Các kiểu biến trong Python

Python có 3 loại kiểu biến đó là:

 • Biến toàn cục Gobal
 • Biến cục bộ Local
 • Biến nonlocal

Biến toàn cục (Gobal)

Là biến có thể sử dụng ở trong toàn bộ chương trinh. Bạn cần khai báo trước khi bạn dùng tới biến này. Để khai báo biến toàn cục bạn khai báo như khai báo biến Python bình thường nhưng với điều kiện: Không ở trong hàm nào, tức không lùi dòng nào.

Ví dụ:

#khai bao bien toan cuc Gobal Python
x= "Day la bien toan cuc "
print(x)

Biến cục bộ (Local):

Là biến được khai báo ở bên trong một hàm và phạm vi sử dụng của biến chỉ ở trong hàm đó. Bên ngoài hàm, biến sẽ không sử dụng được

Ví dụ:

#khai bao bien cuc bo
def Khaibaobien():
  x="Day la bien cuc bo"
  print("x")

Biển nonlocal:

Là biến được phân biệt theo cách hiểu giữa hai loại biến toàn cục biến cục bộ. Khi khai báo, cần dùng từ khóa nonlocal + Tên biến

Ví dụ:

#Vi dụ khai bao bien nonlocal
def Vidu():
  def Khaibaobien():
    nonlocal x="Day la bien Nonelocal"
    print(x)
  print("Van co the in ra o ben ngoai bien x")
  print(x)

Kiểu dữ liệu biến trong Python

Cũng giống như các ngôn ngữ lập trinh khác như C++, Java . . . Python hỗ trợ tất cả các kiểu biến thông dụng để xử lý các nguồn dữ liệu.

Khi khai báo bạn không cần viết tên kiểu dữ liệu, không cần cấp bộ nhớ cho biến. Chỉ cần khai báo một biến như ở phần trên. Python sẽ tự động biết đó là kiểu biến gì.

Kiếu dữ liệuÝ nghĩaVí dụ
intSố nguyên, nhị phâna = 5
floatKiểu số thựca = 6.5
strKiểu chuỗi, ký tựa = “Phanmemcntt”
booleanKiểu boolean, đúng saia=b>c
tupleKiểu danh sách tuplea = (1, 2, 3)
b=(“vi”,”du”)
listKiểu danh sách lista = [1, 2, 3]
dictKiểu dicta = ( ‘1’ : ‘A’, ‘2’ : ‘B’)
setKiểu danh sách seta= {1, 2, 3}
arrayKiểu mảng

Python không cần cấp bộ nhớ cho biến, chính vì vậy không có kiểu longint, double . . . giống như ở C++ và các ngôn ngữ khác.

khai bao bien trong python

Câu lệnh kiểm tra kiểu biến:
Cú pháp: type(tên biến)

Ví dụ:
Kết quả trả về ra màn hình là: int

#vi du lenh kiem tra kieu bien
a=10
print(type(a))

Ép kiểu trong Python

Ép kiểu dữ liệu từ định dạng này về định dạng khác trong python có cú pháp như sau:

Tên kiểu dữ liệu (Tên biến)

Một số câu lệnh ép kiểu thường dùng:

 • int (Data) ép kiếu biến data về kiểu int
 • float(Data) ép kiểu biến Data về kiểu float
 • str(Data) chuyển đổi vể dạng chuỗi
 • list(data) chuyển đổi về dạng danh sách
 • . . .

HẾT

Xem tiếp bài 6: Toán tử trong Python
Xem lại bài 4: Cú pháp cơ bản trong Python

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here